linux training in Thailand
| Home | Articles | Download | Free Linux Tips | Resources | Training | Web Link | Linux Training English|
| Courses | Schedule | Price & Promotion | Map | Customer Ref. | Instructors | Certification | FAQ | Registration Form |
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการระหว่างวันที่ 27 -31 กรกฏาคม 2558 และเปิดทำการปกติวันที่ 3 สิงหาคม 2558
We are on vacations 5 days in July 27-31, 2015 Please contract Line ID : nok_fly or e-mail : info@itdestination.com
ITDestination จะปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2556
อาจจะทำให้ใช้งานไม่ได้ในบริการ Webboard Freetips และ E-Learning จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 1 มีนาคม 2560
กรณีติดต่อส่งข้อความมาที่ Facebook: LinuxITDestination หรือ e-mail: info@itdestination.com ซึ่งจะติดต่อกลับประมาณ 17.00 น.
ผู้ลงทะเบียนอบรมสามารถทำข้อสอบ online ในช่วงที่มาอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีข้อเฉลยที่ถูกต้องแนะนำ
สอบถามรายละเอียดโทร 089 890-5494 >>> อ่านรายละเอียด... คลิ๊ก
  
ศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์

การศึกษา
ระดับปริญญาตรี วทบ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) ม.เกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาโท ศศม.(เทคโนโลยีสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก
ระดับปริญญาโท M.A. NORTHERN ILLINOIS Univ. U.S.A
ระดับปริญญาเอก Ph.D LOUISSIANA STATE Univ. U.S.A.
(ด้านการจัดการธุรกิจ-บริหารธุรกิจ)

ตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDI)
รองประธานที่ปรึกษาสถาบันพัฒนวิชาการทรัพยากรมนุษย์
ที่ปรึกษาด้านประชากรศาสตร์ หมายเลข ๕๓๐ กระทรวงการคลัง
กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
ที่ปรึกษาด้านวางแผนพัฒนาบุคลากร บริษัทราชาเซรามิค จำกัด บริษัทราชาปอร์ซเลน จำกัด
ที่ปรึกษาสถาบันอบรม MyComputer Training Center
ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการส่งออก
ผู้ประสานงาน และริเริ่มโครงการช่วยเหลือคนตกงาน

อดีต
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ช่วยกรรมการจัดการ ธนาคารแหลมทอง จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธ.กรุงศรีอยุธยา
ผู้จัดการฝ่ายประจำฝ่ายสาขากลาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ผู้จัดการศูนย์พัฒนาธุรกิจสาขากลาง,ผู้จัดการศูนย์ระบบงานและจัดองค์การ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายสาขาเขต ๕ ธนาคารเอเชีย จำกัด
ผู้จัดการสาขาน้ำพอง,สาขานครราชสีมา ธนาคารเอเชีย จำกัด
ประธานคณะทำงานพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ ธนาคารสยาม จำกัด
หัวหน้าส่วนควบคุมสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด

อาจารย์พิเศษ
ศาสตราจารย์ด้านบริหารธุรกิจ AMERICAN COASTLINE Univ.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระดับปริญญาตรีด้านSALEMANSHIP
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาโท CREDIT ANALYSIS
มหาวิทยาลัยเกริก ระดับปริญญาโท วิชานโยบายและแผนอุตสาหกรรมไทย และวิชานโยบายและแผนธุรกิจเอกชนไทย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท-เศรษฐกิจการเมือง
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
วิทยากร กลุ่มธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ธนาคารกรุงไทย จำกัด
กลุ่มธุรกิจเครือ KSLธนาคารทหารไทย จำกัด
กลุ่มเครือธนชาติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
การประปานครหลวงธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
กรมไปรษณีย์โทรเลขธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
กระทรวงสาธารณสุขธนาคารศรีนคร จำกัด
กระทรวงอุตสาหกรรมธนาคารนครธน จำกัด
กระทรวงการคลังสมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารไทย
กระทรวงคมนาคมสถาบันดำรงราชานุภาพ วิทยาลัยมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการสถาบันตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
กลุ่มธุรกิจเหมืองบ้านปูสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยบริษัทในกลุ่มเครือยูนิลิเวอร์
บริษัททอมสัน(ประเทศไทย) จำกัดบริษัทในเครือ IBM
บริษัทซีเกทส์(ประเทศไทย )จำกัด บริษัทไทยเซฟตี้กลาสส์ จำกัด
บริษัทเครือเนสท์เล่ จำกัดบริษัทในกลุ่มเครือสหพัฒน์
บริษัทสุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด บริษัทซันโยเซมิคอนดัคส์เตอร์
บริษัทในกลุ่มเครือ TIPCOบริษัทในกลุ่มเครือ TPI
บริษัทกลุ่มในเครือ SHELL และวิทยากรรับเชิญตามสถาบันต่างๆ และในรายการโทรทัศน์
เช่น ESSO TALK ,มองต่างมุม ตามหาแก่นธรรม และ ฯลฯ

ผลงานด้านตำราและเอกสารงานวิจัย
การบริหารธุรกิจยุคใหม่ธุรกิจเอกชนไทย
การบริหารเงินทุนหมุนเวียนบัญชีต้นทุนเพื่อแสวงกำไร
MANAGEMENT SKILLSTEAM COACHING
บรรษัทภิบาลBENCHMARKING
ศิลปะการติดตามหนี้การธนาคาร
การพัฒนาทีมงานการประเมินผล 360 องศา
WAYS MARKET YOURSELF5 ส.กับงานบริหารราชการไทย
GOAL SETTINGโครงการช่วยเหลือคนตกงาน
ECONOMICS OF LOVEมาตรฐานการประเมินผลงาน
บทบาทผู้บริหารยุคสหัสวรรษใหม่มนุษยสัมพันธ์ในงาน
มาตรฐาน 5ส ขององค์กรTQM กับการบริหารองค์การ
การบริหารเชิงกลยุทธ การพัฒนาองค์การ
จริยธรรมในวงการหลักทรัพย์ การบริหารแบบทันเวลา(JIT)
การปรับปรุงงานหัวหน้างานยุคใหม่
จิตสำนึกในงานบริการการบริการกับวิชาชีพพยาบาล
จริยธรรมสำหรับข้าราชการไทยQ.C.C.กับงานโรงงาน
กิจกรรม WALK RALLYADVANCE Q.C.C.
9 กลยุทธสุดยอดการบริหารMANAGEMENT BY QUALITY
เทคนิคการให้บริการการบริหารภายใต้ภาวะวิกฤต
และบทความตามหนังสือพิมพ์ เช่น สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน,
รัฏฐาภิรักษ์(เอกสารหนังสือรายไตรมาส ของวิทยาลัยป้องกันราอาณาจักร) ฯลฯ
ผลงานวิจัยตำราเอกสารการบัญชีให้แก่สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย