linux training in Thailand
| Home | Articles | Download | Free Linux Tips | Resources | Training | Web Link | Linux Training English|
| Courses | Schedule | Price & Promotion | Map | Customer Ref. | Instructors | Certification | FAQ | Registration Form |
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการระหว่างวันที่ 27 -31 กรกฏาคม 2558 และเปิดทำการปกติวันที่ 3 สิงหาคม 2558
We are on vacations 5 days in July 27-31, 2015 Please contract Line ID : nok_fly or e-mail : info@itdestination.com
ITDestination จะปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2556
อาจจะทำให้ใช้งานไม่ได้ในบริการ Webboard Freetips และ E-Learning จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 1 มีนาคม 2560
กรณีติดต่อส่งข้อความมาที่ Facebook: LinuxITDestination หรือ e-mail: info@itdestination.com ซึ่งจะติดต่อกลับประมาณ 17.00 น.
ผู้ลงทะเบียนอบรมสามารถทำข้อสอบ online ในช่วงที่มาอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีข้อเฉลยที่ถูกต้องแนะนำ
สอบถามรายละเอียดโทร 089 890-5494 >>> อ่านรายละเอียด... คลิ๊ก

รายชื่อหน่วยงานที่เข้ารับอบรมหลักสูตรลีนุกซ์

MyComputer Training Center มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้มีส่วนสนับสนุนการใช้งานลีนุกซ์/ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในเมืองไทย
คุณพร้อมแล้วหรือยัง? .. ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรของคุณด้วยลีนุกซ์

หน่วยงานรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
Government
โรงเรียน/มหาวิทยาลัย
Educational Institution
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
กองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์กรมหาขน)
สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
กองอุตุนิยมวิทยา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
โรงพยาบาลทับคล้อ
กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ 
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร
สถาบันราชานุกูล
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
Royal Education Councial, Bhutan
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
สำนักงาน คปภ.
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลราชสาสน์
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
การประปาส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรัง
โรงพยาบาลกุดชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง
ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
กองสารสนเทศ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ
องค์การเภสัชกรรม
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
สถาบันพระปกเกล้า
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กรมสรรพากร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ( SIPA )
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลบางขัน
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กลุ่มวัณโรค สำนักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หอการค้าไทย
สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
โรงพยาบาลสามง่าม 
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ม.ท.)
ฝ่ายสำรวจและที่ดินระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โรงพยาบาลบางปะอินทร์ *
สำนักงานปลัด ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร *
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ภาควิชารังสี โรงพยาบาลรามา
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
คณะเภสัช ม.จุฬาลงกรณ์ฯ *
สำนักทะเบียนและประเมินผล ม.ธรรมศาสตร์
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
กองระบบงานไปรษณีย์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
มหาวิทยาลัยเซธ์อีสท์บางกอก
 แผนกห้องสมุด ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนเซ็นต์หลุย ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนบางกอกพัฒนา
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โรงเรียนนานาชาติทรีนิตี้
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โรงเรียน นานาชาติสยาม
โรงเรียนการเรือไทย *
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา จ. กระบี่
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง
โรงเรียน ประภามนตรี 2
โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง
วัดธรรมกาย
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ. ตราด
โรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียน ประจวบวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
ร.ศ. ดร. เอกรัฐ บุญเชียง อาจารย์จากมหาลัยเชียงใหม่ *
Lao-America College ( Vienttiane/Lao PDR)
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพ
วิทยาลัยอาชีวลำปาง
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ม.นเรศวร
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา *
คณะสถาปัตย์ฯ ม.จุฬาฯ
ว.นอร์ท-เชียงใหม่ *
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาการ จังหวัดน่าน
สถาบันราชภัฎพิษณุโลก *
ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น *
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทพลีลา
โรงเรียนนานาชาติเกศินี *
โรงเรียนธรรมมิสสลาม *
โรงเรียนสาธิต สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฎเพชรบุรี *
โรงเรียนโยนออฟอาร์ต *
โรงเรียนนานาชาติ คอร์นคอร์เดียน
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
มหาวิทยาลัยเกริก
หน่วยงานภาคเอกชน
Commercial
บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Delta Electronic (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท กูรูสแควร์ จำกัด
บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด
บริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัด
บริษัท มายด์เทอร่า จำกัด
บริษัท แอดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท จงสถิตย์ จำกัด
บริษัท ฟรีโนมีนา จำกัด
บริษัท ไทย-เยอร์มัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาขน)
บริษัท ที เอ เอ็ม ไฮเทค เซอร์วิส
บริษัท รูมฮอลิเดย์ส์ จำกัด
สถานทูตสหรัฐ
บริษัท ธนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
บริษัท ไฮวิว แทรคกิ้ง จำกัด
บริษัท มิตซูสิงห์บุรี 2009 จำกัด
บริษัท โพรดิจี้ โซลูชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท เอ็น. เอล.บี. โทเทิ่ลเซอร์วิส จำกัด
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด
บริษัท เทคนิคคัลเลอร์ (ไทยแลนด์)
บรษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด
Funbox Co.,Ltd.
บริษัท แทรเวลคลิก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พรีโมเทค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอพลัส เซิร์ฟ จำกัด
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )
บริษัท แอลซอฟท์โปร จำกัด
Industrial Metal Unit L.L.C (Dubai, UAE)
บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด
บริษัท เอส.เอช.เค กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
บริษัท โอเพนซอร์สดิเวลอปเมนต์ จ. ชลบุรี
บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด
TOT Public Company Limited
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
บริษัท ฟูจิเอช จำกัด
บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เกมเมคเกอร์ จำกัด
บริษัท ยาฮางิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กรุ๊ปเซเว่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้
บริษัท อเมริกัน สแตนดาร์ด บีแอนด์เค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิสต้า คอมพิวติ้ง ซิสเต็ม จำกัด
บริษัท เจริญเคเบิลทีวี เน็ตเวอร์ค
บริษัทมิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โปรเกรส อินฟอร์เมชั่น จำกัด
Prisma Presse ,Paris
บริษัท เบสท์อินกราฟฟิค จำกัด
บริษัท ลูน่า จำกัด
บริษัท มหาโชค มหาชัย เทรดดิ้ง
บริษัท เอเชียซอฟต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท มิลีนเนียม ไมโครเทค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอทีซี เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ออฟติไมซ์ โซลูชั่น จำกัด
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนต จำกัด
TT Network Integration Co.,Ltd.
บริษัท พูนผล จำกัด
บริษัท มิคเซล จำกัด
บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ทรูมูฟ จำกัด
บริษัท ศุภชัยการไฟฟ้าและสื่อสาร จำกัด
บริษัท เน็ตแคร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด
บริษัท ทีมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด จ.ชลบุรี
Driessen Aircraft Interior System (Thailand) LTD.
บริษัท เอเอ็นเอส ไวร์เลส จำกัด
บริษัท ไซเแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัท พันธวณิช จำกัด
บริษัท สยามราชธานี จำกัด
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
Netmarks (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท สยามอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง จำกัด
บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด
บริษัท สยามกูรู จำกัด
บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เดสทีนี่เอ็นเตอร์ไพร์ช จำกัด
บริษัท ไทเกอร์ ไอเดีย จำกัด
บริษัท เวอร์. ไอที. จำกัด
บริษัท เอ็น เอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด ( มหาชน )
Pilatus Advance Technoloty Co.,Ltd.*
LIS Internation Co.,Ltd.
MCI & TSH Co.,Ltd.
Kenmax ( Thailand ) Co.,Ltd.
บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด
บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด
NYK Logistics (Thailand) Co.,Ltd
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด
บริษัท ดีบี คอร์เน็ท จำกัด *
บริษัท นอร์เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด
บริษัท อินเตอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ลูวะตะ ฮิตาชิ เคเบิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด
MBC Computer จ.มหาสารคาม *
T.N. Information System Co.,Ltd. *
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บุญสูง เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท โพลาร์ เว็บแอปพลิเคชั่น จำกัด
บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นัมเบอร์วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท วินเซอร์ โฮเต็ล จำกัด
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ *
บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Pena Group Co.,Ltd. *
Plasess-Thai Co.,Ltd. *
บริษัท มินซัน เอ็นเตอร์ไพร์ส ( ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท ไบโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท ฤทธา จำกัด
บริษัท ซอฟท์เดบู จำกัด
บริษัท วี แอนด์ เค ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด
บริษัท ลัคกี้สไมล์ ดอทคอม จำกัด
บริษัท อมารี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
Mekong River Commission ( Vientiane, LAO PDR )
Asia Infonet Co.,Ltd. 
บริษัท พี.เอฟ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท อีดีเอส อิเลคทรอนิคส์ ดาตา ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
หจก. เอ็นเอวี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จ. อยุธยา
Ansell ( Thailand ) Ltd.
Precise International Corperation Ltd.
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
Innovalues Precision ( Thailand ) Ltd.
บริษัท เอเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
 บริษัท ซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Free Trad Zone Logistics Co.,Ltd.
บริษัท แพนเทค อาร์ แอนด์ ดี จำกัด
บริษัท ริโก้ ( ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท สแกนอีสต์ จำกัด
บริษัท เทคโนแก๊ส เอสพีเอ (อิตาลี-ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ธารา จำกัด
หจก.เดอร์กรอเซ่ย์ 
บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด
บริษัท โตชิบาเซมิคอนดัคเดตอร์(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่ง แอนด์ แคนนิ่ง จำกัด
บริษัท แฟงบราเดอร์สโฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ลี แมนชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไอ. ที. คอมซายน์ จำกัด
บริษัท โตไค ระคะ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท โตโย ดะโบ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซิสเต็มท์ ดอทคอม จำกัด
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
บริษัท กิกะ ซิสเทมส์ จำกัด
บริษัท ขนมเศรษฐี 18 จำกัด *
บริษัท นิสสันดีเซล (ประเทศไทย )จำกัด
บริษัท กบินทร์บุรี แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด
Leschaco ( Thailand ) LTD.
บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด
Premium Equipment & Engineering Co.,Ltd.
บริษัท รือเปย์ราจส์ กรุ๊ป ( ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท สยามเทเลคอม แอคเซส จำกัด ( Infonet Thailand )
บริษัท ไทยตง นิตติ้ง จำกัด
บริษัท เทรสเปอร์ จำกัด
บริษัท เฟมโตคอม จำกัด
บริษัท เบลตัน อินดัสเตรียล ( ประเทศไทย ) จำกัด
IEC Internet
Eastern Wire Co.,Ltd. 
บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท จีเนียส ซี ที ซี จำกัด
บริษัท แกลด เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด จ.ภูเก็ต
บริษัท ยูเนี่ยนโซจิรุชิ จำกัด
บริษัท จุติพานิชย์ จำกัด
Power Plus Marketting Service Co.,Ltd.
บริษัท โกเบิล ยูเนี่ยน เอ๊กซ์เพรส จำกัด
บริษัท บิสิเนส อินเตอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด
Precise System and Project Co.,Ltd.
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท เอ็ม เอส กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด
บริษัท ยัสปาล จำกัด
บริษัทคามิโอเฮ้าส์ จำกัด
บริษัท เอกรุ๊ป คอนซัลท์ แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
Precise Engineering & Construction Co.,Ltd.
บ.เอ็กซ์เพรสซอฟต์แวร์กรุ๊ป จำกัด *
SVP Group Co.,Ltd. *
โรงพยาบาลสุรินทร์ เวชการ
บริษัท บลิส-เทล จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ( COT )
บริษัทศรีนครประกันชีวิต จำกัด
บริษัทวัชรการุณ จำกัด *
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค ( ประเทศไทย ) จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด. โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า
บริษัท ชฎาเพชร จำกัด
บริษัท นิตพอยน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท สหมิตร ถังแก๊ส จำกัด ( มหาชน )
บริษัท ชิน คอร์ปปอร์เรชั่น จำกัด
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 
บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด ( มหาชน )
บริษัท พี เอส ยูเนี่ยน โปรเกรส จำกัด
บริษัท เอเวอร์กรีน คอมแวร์ จำกัด
บริษัท นิสชิน เอส ที ซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด
บริษัท นครพิงค์ ดีไวซ์ จำกัด
บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด
บริษัท พรีไซซ์ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
บริษัท ซันเด้น ทีโก้ จำกัด. ( จ.ฉะเชิงทรา )
บริษัท ธนาธิวัตถ์ จำกัด. ( จ.ระยอง )
บริษัท ไอโซแฟ็คท เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด. ( จ.นครศรีธรรมราช )
บริษัท แอมโบรสไวน์ จำกัด
บริษัท ลัดดา จำกัด
มูลนิธิความหวังของชาวไทย
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ไบโอไนซ์ จำกัด
บริษัท ไดเทค ดีส โปรดักชั่น จำกัด
Sumitomo Eletric Wiring System ( Thailand ) Ltd.
บริษัท แจน คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท เอนไก ไทย จำกัด
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด ( มหาชน )
บริษัท นันยางการทอ อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท กนกสิน เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
Wire & Wireless Co.,Ltd.
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
บริษัท ไทยการ์เม้นต์ เอ๊กซปอร์ต จำกัด (มหาชน )
บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด ( มหาชน )

Metro Systems Corporation PCL.
บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด สาขาที่ 0002 จ. ภูเก็ต
บริษัท เซ็นทรัล เพลทติ้ง อินดัสตรี จำกัด
บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท น้ำหนึ่งการตลาด จำกัด
TCC Technology Co.,Ltd.
บริษัท อีซึ่นเพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
บริษัท สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
HMC Polymers Co.,Ltd.
NRS Consulting Co.,Ltd.
หจก.เทเลคอม บีเคเค
บริษัท เว็บโฮสติ้ง จำกัด
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด
Spansion (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท ไมโครไดนามิคส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท คิวแฟค จำกัด
Modernform Integration Services Co.,Ltd.
บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
บริษัท คาราโอเกะซิตี้ แมนเนจเม้น จำกัด *
hostneverdie.com
บริษัท วี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนส์ จำกัด
บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท มิตรเทคนิค คอนซัลแท้นท์ จำกัด
บริษัท ซันซิสเท็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เทเลไดเร็ค เอเชีย จำกัด
บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น ( ประเทศไทย ) จำกัด จ.ลำพูน
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท อมตะ เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
บริษัท โอเพนซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด จ.ภูเก็ต
บริษัท แอจจิลซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.จันทบุรี
G-Tekt Eastern Co.,Ltd.
บริษัท ยิบอินซอย คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บรษัท โนเกีย ซีเมนส์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอดวานซ์ แวร์ลู โซลูชั่น จำกัด
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด
บริษัท เมทราไบต์ จำกัด
บริษัท สหภัณฑ์ เคหะกิจ จำกัด จ.ลำปาง *
บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
บริษัท วิสดอม ออโต้พาร์ท จำกัด
บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด
บริษัท เจ็บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมิวนิเคชั่น (ที) จำกัด
บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
บริษัท ไทยเกท จำกัด
บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด
บริษัท มาเลย์ เอ็นจิ่น คอมโพเน็นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท มารุยาซึ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สตาร์แฟชั่น (2551) จำกัด
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
องค์การยูเนสโก *
บริษัทอ อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไอทีวัน จำกัด
บริษัทศูนย์ประมวลผล จำกัด
บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เฟล็คซ์มีเดีย จำกัด
บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จำกัด
ร้านศุภการอะไหล่
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัทรีเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด
บริษัท ไทคอนอินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
เทคโนโลยี เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลติ้ง 1656 จำกัด
Terabyte Net Solution Co.,Ltd.
บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
Mekong River Commission ( Vientiane, LAO PDR )
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Stiching Safe Houses
บริษัท แทมพลัส จำกัด จ. อยุธยา
บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
บริษัท เอส ดับบลิวเทค แอนด์ มีเดีย จำกัด
บริษัท เซ้าท์อี๊สเอเซีย เทคโนโลยี จำกัด ( SEATEC )
The Communication Solution Company Limited
บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นครหลวง จำกัด
Turbo Care (Thailand) Ltd. *
บริษัท ไซโก พรีซิชั่น ( ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท ดูอัล คอร์ ซิสเต็ม จำกัด
บริษัท คอร์บี ไรเดอร์ส จำกัด
M & J Technologies Co.,Ltd. *
บริษัท ศูนย์การแพทย์ไทย จำกัด (มหาชน) (รพ.ศรีสยาม)
บริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จำกัด
บริษัท พายซอฟท์ จำกัด
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศูนย์วิจัย เซอร์วิส จำกัด
Macpro Express Co.,Ltd.
บริษัท แอลไพน์ เทคโนโลยี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
BB Broadband Co.,Ltd.
PCM Label Material Co.,Ltd. *
บริษัท โกลเบิ้ล มาร์เก็ตติ้ง เทคโนโลยี จำกัด
Asia Precision Co.,Ltd. จ.ชลบุรี
Nissen Chemitec (Thailand) Limited จ. ปราจีนบุรี
บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทีไอ เอ็นจิเนียริ่ง 
บริษัท บอมบาร์ดิเอร์ ทรานสปอร์เทชั่น ซิกแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไพน์พลาส 21 (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ธีรชัยสตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เอ็นจิเนียริ่งโปรดักส์ จำกัด
บริษัท ย่งกี่ จำกัด
บริษัท ธนสารเซ็นทรัล สตีล จำกัด
บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
บริษัท พริซึ่มโซลูชั่น จำกัด
โรงพยาบาลบางประกอก1 *
โรงพยาบาลมนารมย์
บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
Trans-Link Express (Bangkok) Co.,Ltd.
Thaitakeda Lace Co.,Ltd. *
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Ocean World Wide Co.,Ltd.*
บริษัท มิเดิลเวย์ คอมพิวติ้ง จำกัด *
บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ( ช่อง7 )
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด ( มหาชน )
บริษัท เอเซีย แปซิฟิค (ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท เคสเวิร์ค คอมพิวเตอร์ จำกัด
บริษัท สามารถ อินโฟเนต จำกัด
บริษัท ซีดีจี ไมโครซีสเต็มส์ จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด 
บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด
บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ( มหาชน )
บริษัท เอ็ม พี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด
บริษัท ซันเด้น ( ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
บริษัท โปรชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด
บริษัท เอ็มเอ็มเอส คอมพิวเตอร์ จำกัด
บริษัท ไซเด นากาโน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
บริษัท โอ.ซี.เอส.คาร์โก้ จำกัด
บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด
หจก. อินไซท์ เทคโนโลยี จำกัด
Advanced Datanetwork Communication Co.,Ltd.
บริษัท เลนโซ่ดาต้าคอม จำกัด
บริษัท แอ๊ดด้า ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด 
บริษัท ไชยโย เอเอ จำกัด
บริษัท บี-ควิก จำกัด
บริษัท วี.กรุ๊ป ฮฮนด้าคาร์ส จำกัด *
บริษัท สมุยฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
บริษัท เกษมกิจ จำกัด 
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาทิโค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ณรงค์ ซีฟูด จำกัด
Celestica (Thailand) Limited
บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด
บริษัท ไซโก้ พีแอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอซอฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณเทรดดิ้ง จำกัด
Solarlens Co.,Ltd.
บริษัท พี พี ปริ๊นเซส รีสอร์ท จำกัด (จ.ภูเก็ต )
บริษัท สหไทยเปลือกหม้อพลาสติก จำกัด
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน )
บริษัท อี ดอท คอม อินเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด
บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด
บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ รับเบอร์ จำกัด
บริษัท โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เทคโนโลยี แอนด์ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
บริษัท มั่นยิ่ง จำกัด
บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน )
บริษัท อีฟ โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท กันยงวัฒนา จำกัด
Agricultural Promotion Bank Lao PDR.
Lao Development Bank ( LDB )
Bank of the Lao PDR.
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด.
บริษัท เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด.
NEC Corperation ( Thailand ) Co.,Ltd.
WUERTH IT Internation Co.,Ltd.
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริค คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน )
บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด. ( มหาชน ) จ.อยุธยา
บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด. ( มหาชน ) จ.กรุงเทพ
บริษัท รังสิตฟุตแวร์ จำกัด
บริษัท แพน เอเชียฟุตแวร์ จำกัด ( มหาชน ) 
บริษัท ระยองไวร์ จำกัด
บริษัท ระยอง โอเอ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท อินฟอร์เจน ดาต้า ซิสเท็ม จำกัด
บริษัท ทรานส์ลอจิก จำกัด
บริษัท อโกรไลน์ จำกัด
Solia Computer Co.,Ltd.
บริษัท อาร์ ไอ เอส จำกัด.
CSS Group Co.,Ltd.
World Net & Services Co.,Ltd. ( Pacific Internet )
Thai Automotive Industry Co.,Ltd.
Embassy Phase Co.,Ltd. *
บริษัท สุพรีม โปรดักส์ จำกัด *
Bangkok Pacific Steel Co.,Ltd. *
BCA Appraisal Co.,Ltd. *
บริษัท รีน่าแวร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด *
Thai Airway International *
บริษัท สยาม เลนส์ จำกัด *
บริษัท โลคัส จำกัด *
บริษัทเมโทร ซิสเต็ม จำกัด *
โรงพยาบาลวิภาวดี *
บริษัท เทคโนโลยี ซัพพลาย จำกัด *
บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด *
บริษัท ออดิเมด จำกัด *
Fright Link Express ( Thailand ) Co.,Ltd. *
บริษัทเจนบรรเจิด จำกัด *
บริษัท คริสตัลซอฟท์ จำกัด 
บริษัท เคียวเซร่า มิต้า ( ประเทศไทย ) จำกัด * 
บริษัทโฟร์ซีส์ ซัพพลาย จำกัด * 
บริษัท เกรทฟู้ด ( ดิไรเดรชั่น ) จำกัด *
THAIGER.NET *
บริษัท ทสึบาโก้ เคทีอี จำกัด *
บริษัท วงศ์เอกอุตสาหกรรม จำกัด 
บริษัท วีไทย จำกัด *
โรงพยาบาลเมโย *
บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด *
TAIKISHA ( Thailand ) Co.,Ltd. *
บริษัท ไพโอเนียร์ แอร์คาร์โก้ จำกัด *
UNDCP *
Chevalier iTech Thai Limited *
บริษัท เอเซียบุ๊คส์ จำกัด *
บริษัท ลาวเวียง ออฟฟิศ โอโตเมชั่น จำกัด 
Vision Technology Co.,Ltd.
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย
บริษัท นวอาภรณ์ จำกัด
บริษัท อีซูซุ ปฐมยนตรกาญจน์ จำกัด
บริษัทแปซิฟิค โทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด
บริษัทศิธสรร จำกัด
บริษัท ที พี ที แปซิฟิค เทคโนโลยี จำกัด
ศูนย์สารสนเทศ ฝ่ายงานอภิบาล พระธรรมทูต 
ZETRA co.,Ltd.
บริษัท มัลลติซัพพลาย เทรดดิ้ง ( 1992 ) จำกัด

* ใช้งบประมาณส่วนตัวในการฝึกอบรม