linux training in Thailand
| Home | Articles | Download | Free Linux Tips | Resources | Training | Web Link | Linux Training English|
| Courses | Schedule | Price & Promotion | Map | Customer Ref. | Instructors | Certification | FAQ | Registration Form |
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการระหว่างวันที่ 27 -31 กรกฏาคม 2558 และเปิดทำการปกติวันที่ 3 สิงหาคม 2558
We are on vacations 5 days in July 27-31, 2015 Please contract Line ID : nok_fly or e-mail : info@itdestination.com
ITDestination จะปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2556
อาจจะทำให้ใช้งานไม่ได้ในบริการ Webboard Freetips และ E-Learning จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สถาบันฯ ขอแจ้งปิดทำการวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560 และจะเปิดทำการปกติในวันที่ 1 มีนาคม 2560
กรณีติดต่อส่งข้อความมาที่ Facebook: LinuxITDestination หรือ e-mail: info@itdestination.com ซึ่งจะติดต่อกลับประมาณ 17.00 น.
ผู้ลงทะเบียนอบรมสามารถทำข้อสอบ online ในช่วงที่มาอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีข้อเฉลยที่ถูกต้องแนะนำ
สอบถามรายละเอียดโทร 089 890-5494 >>> อ่านรายละเอียด... คลิ๊ก

Linux Certification

Linux Training Certification ประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม
ผู้ที่เข้ารับการอบรมโดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม
จากสถาบันตามหลักสูตรที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรละ 1 ฉบับ เช่น อบรมหลักสูตร Linux System Administration,Linux Networking Workshop และ Linux Shell Programming จะได้รับประกาศนียบัตรจำนวนทั้งสิ้น 3 ฉบับ
Linux Certification

ผู้สอบผ่าน Linux Certified
ความคิดเห็นของผู้ที่ผ่านการทดสอบประกาศนียบัตรรับรองการทดสอบความสามารถด้านลีนุกซ์
สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร Linux System Administration และ Linux Networking Workshop
จะต้องเข้ารับการทดสอบ ความรู้และความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ในวันสุดท้ายของการฝึกอบรมโดยใช้ระยะเวลาทดสอบประมาณ 3.5 ชั่วโมง
โดยจะแบ่งหัวข้อการทดสอบออกเป็น 4 ส่วน คือ
1. ทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะทั่วไป (Basic Knowledge and Skills)
ใช้วิธีการทดสอบด้วยแบบทดสอบ (multiple choices) ไม่น้อยกว่า 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระยะเวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง.
โดยแต่ละข้อคำถามจะกำหนดให้มีน้ำหนักของคะแนนแตกต่างกัน 3 ระดับตามความสามารถในเชิงประยุกต์ของผู้เรียน
2. ทดสอบการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (Problem Solving and Trouble Shooting)
เป็นการทดสอบภาคปฏิบัติในการค้นหาจุดบกพร่อง (Diagnostic) ของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ และดำเนินการแก้ไขปัญหาภายในเวลาที่กำหนดไม่เกิน 30 นาที ผลการทดสอบในส่วนนี้มี 2 สถานะคือ Passed หรือ Failed
3. ทดสอบการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาระบบ (System Administration and Maintainance)
เป็นการทดสอบภาคปฏิบัติในงานบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบทั่วไป ซึ่งเป็นภาระกิจประจำวันของผู้ดูแลระบบ เช่น การจัดการ user account การสำรองข้อมูล การเพิ่มระบบจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น การทดสอบนี้มีทั้งหมด 4 ภาระกิจใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที ผลการทดสอบในส่วนนี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
4. ทดสอบการคอนฟิกงานบริการต่างๆ ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Network Applications Configuration)
เป็นการทดสอบภาคปฏิบัติเพื่อวัดความสามารถในการคอนฟิกซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นที่เป็นงานบริการต่างๆ ในเครือข่ายด้วยลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ เช่น การจัดตั้งระบบอีเมล์ เว็บไซต์ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น การทดสอบนี้มีทั้งหมด 4 ภาระกิจใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1.5 ชั่วโมง ผลการทดสอบในส่วนนี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ผู้ที่ผ่านการทดสอบ...จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจากทางสถาบัน
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับของรางวัลพิเศษเป็นเสื้อโปโล " The Ace" สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่สอบผ่านเท่านั้น

ผู้ไม่ผ่านการทดสอบในหัวข้อใด...สามารถเตรียมความพร้อมและแจ้งความจำนงเพื่อเข้ารับการทดสอบอีกครั้งได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การทดสอบนี้มีวัตถประสงค์เพื่อวัดคุณภาพของการฝึกอบรมและเพื่อการเตรียมความพร้อมของท่าน ก่อนที่จะสอบ Certified ด้านลีนุกซ์อื่นๆ เช่น LPIC-1 ,LPIC-2 ,RHCE เป็นต้น ทั้งนี้ผลการสอบของผู้ที่สอบไม่ผ่านทางสถาบันจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

 ผู้ที่สอบผ่าน Linux Certified :   ความคิดเห็นของผู้ที่ผ่านการทดสอบ

ต้องขอบอกว่ายอดเยี่ยม อ.มักจะแทรกความรู้จากประสบการณ์จริงและมีเทคนิคใหม่ๆ
ให้ได้เรียนรู้สม่ำเสมอ สอนได้เข้าใจง่าย ต่างจากที่ผมเคยเห็น ที่เค้าสอนตามตำรา แต่เป็น
ตำราที่คนอื่นเขียน หรือแปลมาจากต่างประเทศ แต่ตำราของอ.เขียนมาจากความเข้าใจ
และประสบการณ์ ซึ่งถ่ายทอดได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
คุณวิจิตร เจนตระกูลโรจน์ ,หน่วยงาน บจก. เซอร์เรียล สตูดิโอ
>> ข้อคิดเห็นของผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่างๆ
MyComputer Training Center
Tel 0-2509-8444